Logo
Neviete si rady? Zavolajte.
PO - PIA: 10:00 - 14:00 hod.
0 ks
za 0 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Nakúpte ešte za 40 € a máte dopravu ZADARMO
Novinky
17.09.2022
Káva od renomovaných značiek
Milí zákazníci,    sme radi, že sa naša káva teší čoraz väčšej obľube. Na druhej strane sa stretávame často s javom, kedy Vám jednoducho chutí káva ... čítať celé
01.03.2022
Elektrické mlynčeky pre vašu kaviareň nakúpite už aj u nás
Kvalitný mlynček pre kaviareň je základ úspechu vašej prevádzky S cieľom vyhovieť požiadavkám prevádzkovateľom kaviarní a iných prevádzok sme do naše... čítať celé
12.12.2021
Vynovili sme pre vás programy pre firmy
Káva vo firme nesmie chýbať Či je začiatok alebo koniec pracovného týždňa, káva v práci je jednoducho pre mnohých životne potrebná vec.V IMPERIAL COF... čítať celé
Zobraziť všetky novinky
Čerstvé kávové novinky na Váš email

Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. 

SLEDUJTE NÁS NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH

LinkedIn: Jobs, Business News & Social Networking – Aplikácie v ...         

 

 1. Úvod
 2. Blog nielen o káve
 3. Zo života našej značky
 4. Pravidlá pre spotrebiteľské súťaže na soc. sieťach Instagram a Facebook

Pravidlá pre spotrebiteľské súťaže na soc. sieťach Instagram a Facebook

Pre­čí­tajte si pod­robné pra­vidlá spotrebiteľskej súťaže, ktorá pre­bieha na našom Ins­ta­gra­mo­vom účte Imperial Coffee

 1. Zá­kladné in­for­má­cie

1.1 Or­ga­ni­zá­tormi sú­ťaže je spoločnosť Mgr. Adrián MURCKO, Laborecká 29, 066 01 Humenné. IČO:47 975 440.

1.2 Ná­zov sú­ťaže je „Mikulášska súťaž"

1.3 Sú­ťaž sa koná v ob­dobí od 06.12.2022 do 11.12.2022. Žrebovanie a uverejnenie výhrcu bude dňa 11.12.2022

1.4 Sú­ťaž nie je spon­zo­ro­vaná, odo­brená ani ria­dená spo­loč­nos­ťou Facebook a nemá s ňou žia­den vzťah. Facebook nemá voči sú­ťa­žia­cemu žiadne zá­väzky.
 1. Sú­ťa­žiaci

2.1 Sú­ťa­žia­cim sa stáva fy­zická osoba s trva­lým byd­lis­kom alebo dl­ho­do­bým po­by­tom na území Slo­ven­skej re­pub­liky, ktorá sa za­pojí do sú­ťaže na ins­ta­gra­mo­vej stránke https://wwwfacebook.com/imperial_coffee/ a v  ter­míne od 06.12.2022 do 11.12.20221 dá:
- na soc. sieti Facebook: sledovať náš účet ImperialCoffeeSK, dá "páči sa mi to" na súťažný príspevok a označí pod súťažný príspevok kamoša/kamošku

2.2 Sú­ťaže sa môžu zú­čast­niť iba osoby star­šie ako 18 ro­kov.
2.3 Zo sú­ťaže sú vy­lú­čení za­mest­nanci or­ga­ni­zá­tora a im blízke osoby v zmysle usta­no­ve­nia § 116 zá­kona č. 40/1964 Zb. Ob­čian­sky zá­kon­ník v znení ne­skor­ších pred­pi­sov.
2.4 Vy­hlá­se­nie sú­ťaže bude zve­rej­nené na https://www.facebook.com/ImperialCoffeeSK; a to 11. decembra 2022 - pod súťažný prispevok pridá Organizátor súťaže komentár a rovnako súkromnou správou kontaktujte výhercu.

Pra­vidlá sú­ťaže

3.1   Každý sú­ťa­žiaci môže pri­dať pod sú­ťažný prís­pe­vok aj viac ko­men­tá­rov s ozna­če­nou oso­bou.

3.2 Or­ga­ni­zá­tor si vy­hra­dzuje právo vy­lú­čiť zo sú­ťaže ko­men­táre, ktoré:

 • zjavne ne­majú žiadnu sú­vis­losť so sú­ťaž­ným prís­pev­kom,
 • ob­sa­hujú vul­ga­rizmy alebo iné slovné spo­je­nia, ktoré sú v roz­pore so vše­obecne ak­cep­to­va­teľ­nou spo­lo­čen­skou mo­rál­kou a eti­kou,
 • ob­sa­hujú vy­hrá­ža­nie a/alebo iné po­dobné slovné útoky vrá­tane klam­li­vých in­for­má­cií o inej osobe,
 • pod­ne­cujú k ne­ná­visti na zá­klade po­hla­via, rasy, farby pleti, ja­zyka, viery a ná­bo­žen­stva, po­li­tic­kého či iného zmýš­ľa­nia, ná­rod­ného alebo so­ciál­neho pô­vodu, prí­sluš­nosti k ná­rod­nosti alebo k et­nic­kej sku­pine,
 • pro­pa­gujú ná­vy­kové látky alebo zľah­čujú ná­sledky ich uží­va­nia,
 • ohro­zujú fy­zický, psy­chický a/alebo mo­rálny vý­vin ma­lo­le­tých,
 • na­vá­dzajú iné osoby na ne­mo­rálne ko­na­nie alebo na ko­na­nie, ktoré je v roz­pore so vše­obecne zá­väz­nými práv­nymi pred­pismi plat­nými v Slo­ven­skej re­pub­like,
 • sú v roz­pore s tý­mito pra­vid­lami a/alebo so vše­obecne zá­väz­nými práv­nymi pred­pismi plat­nými v Slo­ven­skej re­pub­like,
 • or­ga­ni­zá­tor po­súdi ako ne­vhodné na zve­rej­ne­nie.

3.3 Vý­her­ca sú­ťaže bude ur­čení lo­so­va­ním spo­me­dzi všet­kých sú­ťa­žia­cich za­po­je­ných do sú­ťaže.

 1. Vy­hlá­se­nie vý­her­cov a odo­vzdá­va­nie vý­hier

4.1 V organizovanej súťaži vy­hrávavyžrebovaná -  1 osoba, ktorá splnia podmienky súťaže. Vý­hra je 1x kávové predplatné na 3 mesiace v hodnote 31,99€ s DPH.

4.2 Or­ga­ni­zá­tor bude žre­bo­vať vý­hercu dňa 11.12.2022. 

4.3 Vý­herca nie je opráv­nený po­stú­piť cenu inej osobe; tým však nie je ob­me­dzené jeho opráv­ne­nie vý­hru da­ro­vať po­tom, ako ju na­do­budne.

4.4 Do­ru­če­nie vý­hry sa bude re­a­li­zo­vať pro­stred­níc­tvom Slo­ven­skej po­šty; uspo­ria­da­teľ do­ru­čuje vý­hry vý­lučne na území SR. Usporiadateľ súťaže môže pod dohode s výhercom doručiť výhru aj cez Zásielkovňu na výdajné miesto.

 1. Os­tatné pod­mienky sú­ťaže

5.1 Sú­ťa­žiaci nie sú opráv­není po­ža­do­vať na­miesto vý­hry fi­nančné či aké­koľ­vek iné pl­ne­nie a ne­majú ná­rok na aké­koľ­vek iné pl­ne­nia zo strany or­ga­ni­zá­tora, než sú uve­dené v týchto pra­vid­lách.
5.2 O akých­koľ­vek re­kla­má­ciách či ná­miet­kach roz­ho­duje s ko­neč­nou plat­nos­ťou or­ga­ni­zá­tor. Or­ga­ni­zá­tor si vy­hra­dzuje právo bez náh­rady sú­ťaž skrá­tiť, od­lo­žiť, pre­ru­šiť alebo zru­šiť či jed­no­stranne zme­niť alebo do­pl­niť jej pra­vidlá po celú dobu jej trva­nia, a to tak, že zmenu vy­hlási or­ga­ni­zá­tor na we­bo­vej stránke www.imperialcoffee.sk, kde sú k dis­po­zí­cii platné a úplné pra­vidlá.

5.3 Or­ga­ni­zá­tor je opráv­nený kon­tro­lo­vať všetky pod­mienky pre účasť v sú­ťaži a v prí­pade sporu po­sú­diť a s ko­neč­nou plat­nos­ťou roz­hod­núť o akej­koľ­vek otázke spo­je­nej so sú­ťa­žou. Or­ga­ni­zá­tor si vy­hra­dzuje právo vy­ra­diť sú­ťa­žia­ceho zo sú­ťaže alebo sú­ťa­žia­cemu ne­odo­vzdať vý­hru, a to v prí­pade po­ru­še­nia pra­vi­diel sú­ťaže.

 1. Vy­hlá­se­nie sú­ťa­žia­ceho a  sú­hlas so spra­co­va­ním osob­ných úda­jov

Účastník súťaže berie na vedomie, že dobrovoľným zapojením sa do súťaže udeľuje
Organizátorovi súťaže v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a v súlade
s Nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní́ osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej
len „Nariadenie“) dobrovoľný súhlas na spracovanie osobných údajov v rozsahu
identifikačných a kontaktných údajov na dobu trvania súťaže a vyhodnotenia súťaže,
najdlhšie však na dobu (1) roku odo dňa ukončenia súťaže.
2. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov podľa čl. 13 Nariadenia sú uvedené na
webovom sídle Vyhlasovateľa www.imperialcoffee.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.
3. Účasťou v súťaži súťažiaci v prípade výhry súhlasí so spracovaním a zverejnením jeho
osobných údajov podľa tohto štatútu. Účastník súťaže má právo písomnou formou na
adrese sídla prevádzkovateľa, alebo osobne odvolať svoj súhlas, inak platnosť súhlasu
zanikne po uplynutí 1 roka.

Páčil sa vám článok? Zdieľajte ho s priateľmi
Čerstvé kávové novinky na Váš email:
Môžete sa kedykoľvek odhlásiť. Zasielame raz za 14 dní.
IMPERIAL COFFEE 2020®
Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk